کلیسای موجومبار

کلیسای موجومبار
http://www.wikidata.org/entity/Q11246693

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q11246693 | http://www.wikidata.org/entity/Q11246693 | http://www.wikidata.org/entity/Q11246693
http://www.wikidata.org/entity/Q2561858
http://www.wikidata.org/entity/Q5878824
http://www.wikidata.org/entity/Q5887322
http://www.wikidata.org/entity/Q5888468
http://www.wikidata.org/entity/Q5910153
http://www.wikidata.org/entity/Q5938922
http://www.wikidata.org/entity/Q5939526
http://www.wikidata.org/entity/Q5941900