برج آزادی

برج آزادی
http://www.wikidata.org/entity/Q1140026

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q1140026 | http://www.wikidata.org/entity/Q1140026 | http://www.wikidata.org/entity/Q1140026
http://www.wikidata.org/entity/Q5521368
http://www.wikidata.org/entity/Q5871275
http://www.wikidata.org/entity/Q5883337