تخت سلیمان

تخت سلیمان
http://www.wikidata.org/entity/Q115253

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q1025825
http://www.wikidata.org/entity/Q1077215
http://www.wikidata.org/entity/Q115253
http://www.wikidata.org/entity/Q1179434
http://www.wikidata.org/entity/Q129072
http://www.wikidata.org/entity/Q1530403
http://www.wikidata.org/entity/Q1581555
http://www.wikidata.org/entity/Q166570
http://www.wikidata.org/entity/Q1771337
http://www.wikidata.org/entity/Q180012
http://www.wikidata.org/entity/Q230025
http://www.wikidata.org/entity/Q2527986
http://www.wikidata.org/entity/Q2576851
http://www.wikidata.org/entity/Q3412395
http://www.wikidata.org/entity/Q3473296
http://www.wikidata.org/entity/Q3482085
http://www.wikidata.org/entity/Q4165166
http://www.wikidata.org/entity/Q426225
http://www.wikidata.org/entity/Q4523
http://www.wikidata.org/entity/Q4706020
http://www.wikidata.org/entity/Q477898
http://www.wikidata.org/entity/Q4918179
http://www.wikidata.org/entity/Q648705
http://www.wikidata.org/entity/Q696193
http://www.wikidata.org/entity/Q806225
http://www.wikidata.org/entity/Q862251
http://www.wikidata.org/entity/Q940045