دارالفنون

دارالفنون
http://www.wikidata.org/entity/Q1165599

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q1165599 | http://www.wikidata.org/entity/Q1165599 | http://www.wikidata.org/entity/Q1165599
http://www.wikidata.org/entity/Q6400588 | http://www.wikidata.org/entity/Q6400588 | http://www.wikidata.org/entity/Q6400588
http://www.wikidata.org/entity/Q737835 | http://www.wikidata.org/entity/Q737835