کوه خواجه

کوه خواجه
http://www.wikidata.org/entity/Q1179434

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q1179434 | http://www.wikidata.org/entity/Q1179434 | http://www.wikidata.org/entity/Q1179434 | http://www.wikidata.org/entity/Q1179434
http://www.wikidata.org/entity/Q4706020 | http://www.wikidata.org/entity/Q4706020
http://www.wikidata.org/entity/Q10858644
http://www.wikidata.org/entity/Q115139
http://www.wikidata.org/entity/Q1968966
http://www.wikidata.org/entity/Q20110849
http://www.wikidata.org/entity/Q367781
http://www.wikidata.org/entity/Q43277
http://www.wikidata.org/entity/Q558514
http://www.wikidata.org/entity/Q5773192
http://www.wikidata.org/entity/Q5862515
http://www.wikidata.org/entity/Q5869704
http://www.wikidata.org/entity/Q5874529
http://www.wikidata.org/entity/Q5876916
http://www.wikidata.org/entity/Q5880128
http://www.wikidata.org/entity/Q5881971
http://www.wikidata.org/entity/Q5882011
http://www.wikidata.org/entity/Q5882103
http://www.wikidata.org/entity/Q5883686
http://www.wikidata.org/entity/Q5884626
http://www.wikidata.org/entity/Q5885323
http://www.wikidata.org/entity/Q5885412
http://www.wikidata.org/entity/Q5885459
http://www.wikidata.org/entity/Q5886099
http://www.wikidata.org/entity/Q5886848
http://www.wikidata.org/entity/Q5888459
http://www.wikidata.org/entity/Q5890258
http://www.wikidata.org/entity/Q5890707
http://www.wikidata.org/entity/Q5890970
http://www.wikidata.org/entity/Q5891030