مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان
http://www.wikidata.org/entity/Q1256501

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q1256501 | http://www.wikidata.org/entity/Q1256501
http://www.wikidata.org/entity/Q5067540 | http://www.wikidata.org/entity/Q5067540
http://www.wikidata.org/entity/Q5938998 | http://www.wikidata.org/entity/Q5938998
http://www.wikidata.org/entity/Q643098 | http://www.wikidata.org/entity/Q643098
http://www.wikidata.org/entity/Q856356 | http://www.wikidata.org/entity/Q856356
http://www.wikidata.org/entity/Q2429946
http://www.wikidata.org/entity/Q4022184
http://www.wikidata.org/entity/Q5874288
http://www.wikidata.org/entity/Q5884515
http://www.wikidata.org/entity/Q5949160
http://www.wikidata.org/entity/Q5953479