باغ ارم

باغ ارم
http://www.wikidata.org/entity/Q127963

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q127963 | http://www.wikidata.org/entity/Q127963
http://www.wikidata.org/entity/Q383254 | http://www.wikidata.org/entity/Q383254
http://www.wikidata.org/entity/Q1415856
http://www.wikidata.org/entity/Q5938346
http://www.wikidata.org/entity/Q619742
http://www.wikidata.org/entity/Q6559265