تخت جمشید

تخت جمشید
http://www.wikidata.org/entity/Q129072

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q129072 | http://www.wikidata.org/entity/Q129072 | http://www.wikidata.org/entity/Q129072 | http://www.wikidata.org/entity/Q129072 | http://www.wikidata.org/entity/Q129072 | http://www.wikidata.org/entity/Q129072
http://www.wikidata.org/entity/Q1025825
http://www.wikidata.org/entity/Q4523