برج‌های خراقان

برج‌های خراقان
http://www.wikidata.org/entity/Q1326631

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q1326631 | http://www.wikidata.org/entity/Q1326631 | http://www.wikidata.org/entity/Q1326631
http://www.wikidata.org/entity/Q1140026
http://www.wikidata.org/entity/Q14771518
http://www.wikidata.org/entity/Q30896293
http://www.wikidata.org/entity/Q4116471
http://www.wikidata.org/entity/Q535993
http://www.wikidata.org/entity/Q5871655
http://www.wikidata.org/entity/Q5875249
http://www.wikidata.org/entity/Q5885881
http://www.wikidata.org/entity/Q5921622
http://www.wikidata.org/entity/Q606763
http://www.wikidata.org/entity/Q959459