کلیسای وانک

کلیسای وانک
http://www.wikidata.org/entity/Q1398856

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q1398856 | http://www.wikidata.org/entity/Q1398856 | http://www.wikidata.org/entity/Q1398856