مسجد جامع بروجرد

مسجد جامع بروجرد
http://www.wikidata.org/entity/Q1454812

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q1454812 | http://www.wikidata.org/entity/Q1454812 | http://www.wikidata.org/entity/Q1454812
http://www.wikidata.org/entity/Q1256501
http://www.wikidata.org/entity/Q1454816
http://www.wikidata.org/entity/Q1519733
http://www.wikidata.org/entity/Q1716887
http://www.wikidata.org/entity/Q1791841 | حرم امام ضا
http://www.wikidata.org/entity/Q1831907
http://www.wikidata.org/entity/Q1957722
http://www.wikidata.org/entity/Q196288
http://www.wikidata.org/entity/Q20111124
http://www.wikidata.org/entity/Q23043457
http://www.wikidata.org/entity/Q2429946
http://www.wikidata.org/entity/Q276166
http://www.wikidata.org/entity/Q2856389
http://www.wikidata.org/entity/Q3115099
http://www.wikidata.org/entity/Q3297266
http://www.wikidata.org/entity/Q3396964
http://www.wikidata.org/entity/Q3399887
http://www.wikidata.org/entity/Q3445267
http://www.wikidata.org/entity/Q4022184
http://www.wikidata.org/entity/Q4022347
http://www.wikidata.org/entity/Q4816983
http://www.wikidata.org/entity/Q4819526
http://www.wikidata.org/entity/Q5067540
http://www.wikidata.org/entity/Q5670122
http://www.wikidata.org/entity/Q5703913
http://www.wikidata.org/entity/Q5813211
http://www.wikidata.org/entity/Q5850441
http://www.wikidata.org/entity/Q5866482
http://www.wikidata.org/entity/Q5868747