قرون وسطی اولیه
(E4 Period)
309
9319b127-b771-4fbd-b828-3c1f7665b75a/34505
P1 is identified by [F]
P3 has note [F]
1. سه سده نخست قرون وسطی، یعنی از 350میلادی، فروپاشی امپراتوری روم و یونان، تا سده ششم یعنی 550 میلادی را گویند. این اصطلاح برای جزایر بریتانیا دورانی در حدود سال‌های 400 تا 1050 میلادی را شامل می‌شود. برای موضوعات در رابطه با قرون ‌وسطی مربوط به مناطق غیرآنگلوساکسون چون: ایرلند، اسکاتلند، ولز و کورنوال، به طور معمول از اصطلاح (دوران) «سلتی» استفاده می‌شود.
P3 has note [F] + Q
1. For the British Isles, the term refers to the period from about AD 400 to about AD 1050. The term 'Celtic' is used to refer generally to Early Medieval objects from Ireland, Scotland, Wales and Cornwall, ie. the non-Anglo-Saxon areas.