Etched carnelian bead

Etched carnelian bead | مهره عقیق حکاکی شده
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n5

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کشف
کنش‌گران
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n4 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n4 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n4 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n4 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n4 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n4 | مهره عقیق حکاکی شده
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n5 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n5 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n5 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n5 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n5 | مهره عقیق حکاکی شده | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n5
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n6 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n6 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n6 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n6 | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n6 | مهره عقیق حکاکی شده | مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n6
مهره شیشه‌ای | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n2
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n8 | مهره شیشه‌ای تزئین شده با طلا
مهره شیشه‌ای تزئین شده با طلا | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n9
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n10 | مهره استوانه‌ای شیشه‌ای تزئین شده با طلا
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n45 | مهره شیشه‌ای مستطیل شکل
مهره شیشه‌ای تزئین شده با طلا | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n49