Figurative metal sheet

Figurative metal sheet | لوح فلزی تصویری
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n17

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کشف
کنش‌گران
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n16 | لوح فلزی نمایش‌دهنده تصویر یک انسان | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n16 | لوح فلزی نمایش‌دهنده تصویر یک انسان
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n17 | لوح فلزی تصویری | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n17 | لوح فلزی تصویری