فارسی

فارسی
http://lexvo.org/id/iso639-3/fas

شناسه و یادداشت
نوع
زیرگروه/سرگروه