چک

چک
http://lexvo.org/id/iso639-3/ces

شناسه و یادداشت
نوع
زیرگروه/سرگروه