لهستانی

لهستانی
http://lexvo.org/id/iso639-3/pol

شناسه و یادداشت
نوع
زیرگروه/سرگروه