هلندی

هلندی
http://lexvo.org/id/iso639-3/nld

شناسه و یادداشت
نوع
زیرگروه/سرگروه