کین‌کاکوجی

Kinkakudži | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | کین‌کاکوجی
http://www.wikidata.org/entity/Q270983

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
Kinkakudži | http://www.wikidata.org/entity/Q270983 | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji
Bjódóin | http://www.wikidata.org/entity/Q61094 | Byōdō-in | Byodo-in | Byōdō-in | Byōdō-in | Byōdō-in
Ginkakudži | http://www.wikidata.org/entity/Q257473 | Ginkaku-ji | Ginkaku-ji | Ginkaku-ji
Rjóandži | http://www.wikidata.org/entity/Q587371 | Ryoan-ji | Ryōan-ji | Ryoan-ji | Ryōan-ji | Ryōan-ji | Ryōan-ji
Saihódži | http://www.wikidata.org/entity/Q1516753
Tenrjúdži | http://www.wikidata.org/entity/Q1759226