فرانسوی

فرانسوی
http://lexvo.org/id/iso639-3/fra

شناسه و یادداشت
نوع
زیرگروه/سرگروه