Antai-ji

Antaidži | Antai-ji | Antai-ji | Antai-ji | Antai-ji | Antai-ji | Antai-ji
http://www.wikidata.org/entity/Q570624

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
Kinkakudži | http://www.wikidata.org/entity/Q270983 | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji | Kinkaku-ji
Antaidži | http://www.wikidata.org/entity/Q570624
Bjódóin | http://www.wikidata.org/entity/Q61094 | Byōdō-in | Byodo-in | Byōdō-in | Byōdō-in | Byōdō-in
Daiandži | http://www.wikidata.org/entity/Q1044009
Tódaidži | http://www.wikidata.org/entity/Q460367 | Tōdai-ji | Tōdai-ji | Todai-ji | Tōdai-ji | Tōdai-ji | Tōdai-ji
Daigodži | http://www.wikidata.org/entity/Q1157535
Enrjakudži | http://www.wikidata.org/entity/Q917195 | Enryaku-ji | Enryaku-ji | Enryaku-ji | Enryaku-ji | Enryaku-ji | Enryaku-ji
Fudarakusandži | http://www.wikidata.org/entity/Q2585020
Gangódži | http://www.wikidata.org/entity/Q1203099 | Tempio Gangō-ji | Gangōji w Narze
Ginkakudži | http://www.wikidata.org/entity/Q257473 | Ginkaku-ji | Ginkaku-ji | Ginkaku-ji
Hórjúdži | http://www.wikidata.org/entity/Q261932 | Hōryū-ji | Hōryū-ji | Horyu-ji | Hōryū-ji | Hōryū-ji | Hōryū-ji
Tódži | http://www.wikidata.org/entity/Q1046403 | To-ji
Kótokuin | http://www.wikidata.org/entity/Q672056 | Kotoku-in
Kimpusendži | http://www.wikidata.org/entity/Q1741668 | Kinpusen-ji
Kijomizu-dera | http://www.wikidata.org/entity/Q221716
Kófukudži | http://www.wikidata.org/entity/Q1070863
Čúsondži | http://www.wikidata.org/entity/Q2660144
Kózandži | http://www.wikidata.org/entity/Q986750
Nanzendži | http://www.wikidata.org/entity/Q1089767
Mócúdži | http://www.wikidata.org/entity/Q975227
Meigecu-in | http://www.wikidata.org/entity/Q3304613
Rinnódži | http://www.wikidata.org/entity/Q1348249 | Rinnoji | Rinnō-ji | Rinnō-ji | Rinnō-ji
Ninnadži | http://www.wikidata.org/entity/Q1202871 | Ninna-ji | Ninna-ji | Ninna-ji | Ninna-ji | Ninna-ji
Honnó-dži | http://www.wikidata.org/entity/Q626535 | Honnō-ji | Honnō-ji | Honnō-ji | Honnō-ji
Óminesandži | http://www.wikidata.org/entity/Q3077344
Rjóandži | http://www.wikidata.org/entity/Q587371 | Ryoan-ji | Ryōan-ji | Ryoan-ji | Ryōan-ji | Ryōan-ji | Ryōan-ji
Saidaidži | http://www.wikidata.org/entity/Q1203935
Saihódži | http://www.wikidata.org/entity/Q1516753
Tenrjúdži | http://www.wikidata.org/entity/Q1759226
Tóšódaidži | http://www.wikidata.org/entity/Q973175