[محدودیت دلخواه]
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n26 | انگشتر نذری
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n25 | انگشتر نذری شکسته‌شده
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n24 | انگشتر نذری
انگشتر نذری | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n23
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n22 | انگشتر نذری
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n21 | انگشتر نذری
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n18 | سرنیزه برنزی
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n17 | لوح فلزی تصویری
لوح فلزی نمایش‌دهنده تصویر یک انسان | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n16
انگشتر نذری | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n14
انگشتر با سیم‌های مارپیچی برنزی | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n13
انگشتر شیشه‌ای | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n12
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n10 | مهره استوانه‌ای شیشه‌ای تزئین شده با طلا
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n8 | مهره شیشه‌ای تزئین شده با طلا
مهره شیشه‌ای تزئین شده با طلا | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n9
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n4 | مهره عقیق حکاکی شده
مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n5
مهره عقیق حکاکی شده | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n6
مهره شیشه‌ای | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n2
یک سکه دوره اسلامی | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/n1
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/163446 | Abu'l-Ma 'Ali Nasurllah Ibn Muhammad Ibn'Abd Al-Hamid
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8223 | Delhi, Raja of
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8206
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8203 | Sháh of Bidar
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8193 | Azade
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8173 | Aurangzib | Awrangzib | Aurangzeb
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8148
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8126 | Arjoena
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8027
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8026
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8015 | Amir Khusrau Dihlavi
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/8007
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/7981
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/7946
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/7945
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/7944
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/7915
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/7912
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/7880 | Ahmed Shah Baba | The Father of Afghanistan
http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/7867
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q1000128 | The Bohemian
http://www.wikidata.org/entity/Q1016012
http://www.wikidata.org/entity/Q1022046 | Evening Mood
http://www.wikidata.org/entity/Q1025704 | Cafe Terrace at Night
http://www.wikidata.org/entity/Q10261696
http://www.wikidata.org/entity/Q10271033
http://www.wikidata.org/entity/Q1028282
http://www.wikidata.org/entity/Q1029173
http://www.wikidata.org/entity/Q10296234
http://www.wikidata.org/entity/Q10296499
http://www.wikidata.org/entity/Q10296754
http://www.wikidata.org/entity/Q10301958
http://www.wikidata.org/entity/Q10303119
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q1025825
http://www.wikidata.org/entity/Q1077215
http://www.wikidata.org/entity/Q10843228
http://www.wikidata.org/entity/Q10858644
http://www.wikidata.org/entity/Q11246693
http://www.wikidata.org/entity/Q1140026
http://www.wikidata.org/entity/Q1149433
http://www.wikidata.org/entity/Q115139
http://www.wikidata.org/entity/Q115253
http://www.wikidata.org/entity/Q1165599
http://www.wikidata.org/entity/Q1179434
http://www.wikidata.org/entity/Q1256501
http://www.wikidata.org/entity/Q127963
http://www.wikidata.org/entity/Q129072
http://www.wikidata.org/entity/Q1301214
http://www.wikidata.org/entity/Q1314130
http://www.wikidata.org/entity/Q1326631
http://www.wikidata.org/entity/Q1398856
http://www.wikidata.org/entity/Q1415856
http://www.wikidata.org/entity/Q1454812
[محدودیت دلخواه]
Sekavský klášter | http://www.wikidata.org/entity/Q334274 | abbazia di Seckau | Abdij van Seckau | Abtei Seckau | abbaye de Seckau
Skotský kostel v Paříži | http://www.wikidata.org/entity/Q3498379 | église écossaise de Paris
Evangelický kostel svatého Marcela | http://www.wikidata.org/entity/Q3586155
Kostel Notre-Dame | http://www.wikidata.org/entity/Q1807058 | Notre-Dame (Dijon) | église Notre-Dame de Dijon
Kostel Panny Marie Nadějné | http://www.wikidata.org/entity/Q3580192
Kostel Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle | http://www.wikidata.org/entity/Q279151 | chiesa di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle | Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle | Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle | église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Kostel Panny Marie Nazaretské | http://www.wikidata.org/entity/Q3494303
Kostel Notre-Dame de la Gare | http://www.wikidata.org/entity/Q3580742
Kostel Panny Marie z La Saletty | http://www.wikidata.org/entity/Q959018 | église Notre-Dame-de-la-Salette de Paris
Kostel Notre-Dame-de-la-Tronchaye | http://www.wikidata.org/entity/Q3580358
Kostel Notre-Dame-des-Otages | http://www.wikidata.org/entity/Q3580388
Kostel Notre-Dame-du-Bon-Conseil | http://www.wikidata.org/entity/Q3580407
Kostel Panny Marie Růžencové | http://www.wikidata.org/entity/Q591266
Kostel Notre-Dame-du-Travail | http://www.wikidata.org/entity/Q123149 | Notre-Dame-du-Travail | église Notre-Dame-du-Travail
Kostel svatého Efréma Syrského | http://www.wikidata.org/entity/Q3584726
Kostel svatého Štěpána | http://www.wikidata.org/entity/Q26086465 | Saint-Étienne-du-Rouvray Kirche | église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray
Kostel svatého Alberta Velikého | http://www.wikidata.org/entity/Q3580824
Kostel Saint-André-de-l'Europe | http://www.wikidata.org/entity/Q3580858
Kostel svatého Antonína Paduánského | http://www.wikidata.org/entity/Q3494454
Kostel Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts | http://www.wikidata.org/entity/Q3580943
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q10000136
http://www.wikidata.org/entity/Q1000590
http://www.wikidata.org/entity/Q1000634
http://www.wikidata.org/entity/Q1000654
http://www.wikidata.org/entity/Q1004006
http://www.wikidata.org/entity/Q1005863
http://www.wikidata.org/entity/Q1006584
http://www.wikidata.org/entity/Q1009445
http://www.wikidata.org/entity/Q1009559
http://www.wikidata.org/entity/Q1009561
http://www.wikidata.org/entity/Q1011357
http://www.wikidata.org/entity/Q1011444
http://www.wikidata.org/entity/Q1011471
http://www.wikidata.org/entity/Q1011625
http://www.wikidata.org/entity/Q1012561
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q1000659
http://www.wikidata.org/entity/Q10144
http://www.wikidata.org/entity/Q1016771
http://www.wikidata.org/entity/Q1017255
http://www.wikidata.org/entity/Q1024327
http://www.wikidata.org/entity/Q1024946
http://www.wikidata.org/entity/Q1025131
http://www.wikidata.org/entity/Q10261920
http://www.wikidata.org/entity/Q10261922
http://www.wikidata.org/entity/Q10261924
http://www.wikidata.org/entity/Q10261925
http://www.wikidata.org/entity/Q10261930
http://www.wikidata.org/entity/Q10261932
http://www.wikidata.org/entity/Q10261933
http://www.wikidata.org/entity/Q10261935
http://www.wikidata.org/entity/Q10261936
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q1001097
http://www.wikidata.org/entity/Q1001245
http://www.wikidata.org/entity/Q1008497
http://www.wikidata.org/entity/Q1019102
http://www.wikidata.org/entity/Q1022513
http://www.wikidata.org/entity/Q1025679
http://www.wikidata.org/entity/Q1026811 | California Dreamin'
http://www.wikidata.org/entity/Q1027779
http://www.wikidata.org/entity/Q10282575
http://www.wikidata.org/entity/Q1028491
http://www.wikidata.org/entity/Q1029643 | Hair
http://www.wikidata.org/entity/Q1031406
http://www.wikidata.org/entity/Q1033824
http://www.wikidata.org/entity/Q1034949
http://www.wikidata.org/entity/Q1035138
http://www.wikidata.org/entity/Q1035283
http://www.wikidata.org/entity/Q1035603
http://www.wikidata.org/entity/Q10371468
http://www.wikidata.org/entity/Q1037553