[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
برنز | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10424
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10411 | برنج (آلیاژ فلزی) | برنجی
فلز | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11225 | برنز طلائی | ormolu | مفرغ زرنما
ترکه (درخت) | چوب صنوبر | branch | شاخه (گیاه) | hardwood | twig | چوب کاج | conifer | چوب | چوب جنگلی | deal | چوب سخت | سرشاخه (درخت) | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11988 | مخروط (گیاه)
سفالین | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10539 | سفال
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11019 | آهن (فلز)
مس | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10626
mosaic glass | millefiori | enamel | لعاب فلزی | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10879 | rhinestone | تزئین شیشه | میناکاری | مرمرین | french jet | شیشه
سفال پخته‌شده | خاک رس پخته‌شده | baked clay | گِل پخته‌شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x41443 | گِل سرخ
نقره اندود | نقره | silver foil | base silver | برگ نقره | silver-gilt | silver leaf | base-silver | ورق نقره | silver-leaf | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11728
زرورق نازک | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10892 | مطلا | gilt | طلا | ورق طلای نازک | gold leaf | gold-leaf | زراندود
سفال قرمز رنگ | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11519 | سفال | redware | terra sigillata
carnelian | عقیق | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10643
خمیر سفال | خشت | brick | گِل | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10590 | آجر
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10496 | کربن
hacksilver | آلیاژ نقره | base silver | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11729 | base-silver | hack-silver
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10541 | خوراکی | غلات | meal | وعده غذائی
پارچه | cloth | منسوج | مخمل | پارچه بافته‌شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11838 | velvet | قماش
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10163
abaca | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10164 | manila | manila hemp | musa textilis
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10820 | vegetable fibre | vegetal fibre | wood fibre
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10927 | ear-shell | paua shell
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10165
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10854 | drupe
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10166
acacia spp. | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10167 | umbrella thorn | wattle (australia)
acacia spp. | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10168 | umbrella thorn
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10839
acacia spp. | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10169 | umbrella thorn | wattle (australia)
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11691 | grain
acacia spp. | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10170 | umbrella thorn | wattle (australia)
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11988 | branch | conifer | deal | hardwood | twig
aconitum spp. | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10171 | blue rocket | devil's helmet | leopard's bane | monkshood | wolfsbane | women's bane
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11488
oak | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10172 | quercus spp.
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11314
plasticine | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10173
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x11493
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q296955 | oil paint
http://www.wikidata.org/entity/Q4259259 | canvas
http://www.wikidata.org/entity/Q1348059
http://www.wikidata.org/entity/Q12321255 | canvas
http://www.wikidata.org/entity/Q287 | wood
http://www.wikidata.org/entity/Q11472 | paper
http://www.wikidata.org/entity/Q22915256
http://www.wikidata.org/entity/Q14674 | pencil
http://www.wikidata.org/entity/Q175166 | tempera
http://www.wikidata.org/entity/Q127418 | ink
http://www.wikidata.org/entity/Q204330 | gouache paint
http://www.wikidata.org/entity/Q750197
http://www.wikidata.org/entity/Q37681 | silk
http://www.wikidata.org/entity/Q2288038
http://www.wikidata.org/entity/Q18668582
http://www.wikidata.org/entity/Q25631150
http://www.wikidata.org/entity/Q4927228
http://www.wikidata.org/entity/Q897 | gold
http://www.wikidata.org/entity/Q274988 | plaster
http://www.wikidata.org/entity/Q189085 | pastel
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x104403
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10163
manila | manila hemp | musa textilis | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10164 | abaca fibre | abaca
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10165
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10166
abrus precatorius l. | rosary pea | precatory bean | tentos dos mundos | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10667 | jequirity bean | crab's eyes
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x117107 | acacia bark
umbrella thorn | acacia spp. | wattle (australia) | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10167 | acacia fibre
acacia leaf | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x117108
umbrella thorn | acacia spp. | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10168 | acacia nilotica flower
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x117109
acacia seed | umbrella thorn | acacia spp. | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10169 | wattle (australia)
umbrella thorn | acacia spp. | wattle (australia) | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10170 | acacia wood | http://www.wikidata.org/entity/Q58382413
blue rocket | monkshood | aconitum spp. | devil's helmet | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10171 | women's bane | http://www.wikidata.org/entity/Q20388036 | leopard's bane | wolfsbane
quercus spp. | oak | http://www.wikidata.org/entity/Q3914781 | acorn | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10172
acrylic | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10173 | plasticine
acrylic yarn | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x106907
actinolite | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10174 | http://www.wikidata.org/entity/Q104692
tucuma | tucuma palm | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10175 | astrocaryum vulgare
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x115766
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q45621
http://www.wikidata.org/entity/Q22731
http://www.wikidata.org/entity/Q708
http://www.wikidata.org/entity/Q60424
http://www.wikidata.org/entity/Q11427
http://www.wikidata.org/entity/Q40861
http://www.wikidata.org/entity/Q41177
http://www.wikidata.org/entity/Q34095
http://www.wikidata.org/entity/Q23757
http://www.wikidata.org/entity/Q11426
http://www.wikidata.org/entity/Q1420
http://www.wikidata.org/entity/Q174219
http://www.wikidata.org/entity/Q483269
http://www.wikidata.org/entity/Q929186
http://www.wikidata.org/entity/Q10480500
http://www.wikidata.org/entity/Q1024124
http://www.wikidata.org/entity/Q22657
http://www.wikidata.org/entity/Q11469
http://www.wikidata.org/entity/Q287