[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
روش‌های مختص شیشه | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x113752
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x113753 | روش‌های مختص فلز
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12060 | قالب‌گیری (فلز) | ذوب شده (فلز) | ریخته‌گری (فلز)
coppered | به کار بردن مس یا ترکیبات آن | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12085
قلم‌زنی شده (فلز) | دارای نقش برجسته | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12118 | منبت‌کاری شده (چوب)
کلیشه‌سازی شده | حکاکی‌شده | کنده‌کاری شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12127
high-fired | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12136 | پخته‌شده (سفال) | پخته‌شده در دمای بالا
آهنگری شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12141 | چکش‌کاری شده
underglazed | گلاسه (کاغذ) | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12151 | چینی تگری | براق (چرم، پارچه) | crackled | overglaze | craquelé | لعابی | overglazed | underglaze | ترک خورده | translucent-glazed | لعاب نیمه‌شفاف
inset | خاتم‌کاری شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12176 | مرصع‌کاری شده | معرق‌کاری شده
نقره اندود شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12338
مُهره‌سازی | bead work | منجوق‌دوزی | bead-work | تسبیح‌سازی | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12039
سنگ‌تراشی شده | قلم‌زنی شده | حکاکی‌شده | کنده‌کاری شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12059
مهره‌های شیشه‌ای تهیه‌شده به روش فوتی | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x114318
حکاکی‌‌شده | کنده‌کاری شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12125
ملیله‌دوزی | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12131
دانه دانه شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12155
صاف کردن (فلز) | hand-raised | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12162 | چکش‌کاری شده
دست‌ساخته شده | hand made | دست‌ساز | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12165 | hand-made
مُهر زده شده | نقش زده شده | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12173
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12428 | figured | hand-woven
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x108002
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x108000
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x108003
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x108004
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x108008
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x108009
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12019
albumen photograph | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12020
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12267 | photograph | photographed | photographic-process
ambrotype photograph | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12021
anastatic-print | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12022
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12209 | algraph | brush lithograph | chalk lithograph | crayon lithograph | lithotint | offset lithograph | spatter lithograph | tint lithograph | transfer lithograph | tusche lithograph | zincograph
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x113753
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12023
prunt mark | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12024
appliqued | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12025 | appliquéd
carborundum | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12026 | lift-ground aquatint | sandpaper aquatint | sugar aquatint
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12179 | intaglio | intaglio-print | nature print
ash glazed | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12028
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
<ceramic/clay technique> | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x113750
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x104190
<glass technique> | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x113752
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x113753 | <metal technique>
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x108000 | <textile technique>
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12019
albumen photograph | albumen print | http://www.wikidata.org/entity/Q580807 | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12020
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x101156 | alkaline-glazed | alkaline glazed
ambrotype photograph | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12021
anastatic-print | http://www.wikidata.org/entity/Q2289371 | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12022
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x41630
annealed | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12023
prunt mark | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12024
appliqued | appliquéd | appliqué | http://www.wikidata.org/entity/Q621642 | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12025
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12026 | sugar aquatint | carborundum | lift-ground aquatint | aquatint | sandpaper aquatint
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12028 | http://www.wikidata.org/entity/Q4804485 | ash glazed | ash-glazed
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12029
baked | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12030
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x109193
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x12031