[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/arabic
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/greek
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/pahlavi
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/arabic
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/greek
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/coptic
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/middle-egyptian
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/greek-and-coptic
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/phoenician
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/coptic-greek
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/egyptian
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/base
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/italian
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/sinaitic
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/carian
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/aramaic
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/meroitic
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/ge-ez
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/middle-egptian
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/latin
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/old-nubian
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/language/old-egyptian
[محدودیت دلخواه]