آب‌انبار رستم گیو

آب‌انبار رستم گیو
http://www.wikidata.org/entity/Q10843228

شناسه و یادداشت
نوع
ماده سازنده
محتوا
تولید
کنش‌گران
http://www.wikidata.org/entity/Q10843228 | http://www.wikidata.org/entity/Q10843228
http://www.wikidata.org/entity/Q5884073 | http://www.wikidata.org/entity/Q5884073
http://www.wikidata.org/entity/Q5889777 | http://www.wikidata.org/entity/Q5889777
http://www.wikidata.org/entity/Q5947941 | http://www.wikidata.org/entity/Q5947941
http://www.wikidata.org/entity/Q5886484
http://www.wikidata.org/entity/Q5887409
http://www.wikidata.org/entity/Q5890039