خانه آل طه
(E22 Man-Made Object)
26
P1 is identified by [F]
P2 has type [F]
P3 has note [F] + Q
1. شهرستان زرند، کوهبنان، خیابان شهید صدوقی
P48 has preferred identifier [F]
P54 has current permanent location [F]