جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/P4401
http://www.wikidata.org/entity/Q10000136
http://www.wikidata.org/entity/Q1000590
http://www.wikidata.org/entity/Q1000634
http://www.wikidata.org/entity/Q1000654
http://www.wikidata.org/entity/Q1004006
http://www.wikidata.org/entity/Q1005863
http://www.wikidata.org/entity/Q1006584
http://www.wikidata.org/entity/Q1009445
http://www.wikidata.org/entity/Q1009559
http://www.wikidata.org/entity/Q1009561
http://www.wikidata.org/entity/Q1011357