جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q3305213 | painting
http://www.wikidata.org/entity/Q10827799
http://www.wikidata.org/entity/Q1400853 | portrait painting
http://www.wikidata.org/entity/Q11129163
http://www.wikidata.org/entity/Q2414609
http://www.wikidata.org/entity/Q11377547
http://www.wikidata.org/entity/Q11429750
http://www.wikidata.org/entity/Q219423 | mural
http://www.wikidata.org/entity/Q1144161
http://www.wikidata.org/entity/Q2026188
http://www.wikidata.org/entity/Q1147753 | Cyclorama