جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E1.CRM_Entity
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E2.Temporal_Entity
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E3.Condition_State
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E4.Period
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E5.Event
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E7.Activity
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E8.Acquisition_Event
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E9.Move
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E10.Transfer_of_Custody
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E11.Modification
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E12.Production
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E79.Part_Addition
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E80.Part_Removal
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E13.Attribute_Assignment
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E14.Condition_Assessment
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E15.Identifier_Assignment