جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q15661340
http://www.wikidata.org/entity/Q839954
http://www.wikidata.org/entity/Q2065736
http://www.wikidata.org/entity/Q1107656
http://www.wikidata.org/entity/Q44539
http://www.wikidata.org/entity/Q303874
http://www.wikidata.org/entity/Q54050
http://www.wikidata.org/entity/Q3947
http://www.wikidata.org/entity/Q3914
http://www.wikidata.org/entity/Q23413
http://www.wikidata.org/entity/Q162875
http://www.wikidata.org/entity/Q755017
http://www.wikidata.org/entity/Q1584134
http://www.wikidata.org/entity/Q44494
http://www.wikidata.org/entity/Q39614
http://www.wikidata.org/entity/Q186347
http://www.wikidata.org/entity/Q12280
http://www.wikidata.org/entity/Q16970 | کلیسا (ساختمان)
http://www.wikidata.org/entity/Q811979
http://www.wikidata.org/entity/Q465299