جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q1000492
http://www.wikidata.org/entity/Q3691017
http://www.wikidata.org/entity/Q1000882
http://www.wikidata.org/entity/Q182659 | ballad
http://www.wikidata.org/entity/Q1001051 | Buddhist texts
http://www.wikidata.org/entity/Q179461 | religious text
http://www.wikidata.org/entity/Q1003292
http://www.wikidata.org/entity/Q14524057
http://www.wikidata.org/entity/Q7366 | song
http://www.wikidata.org/entity/Q10288496
http://www.wikidata.org/entity/Q484692 | hymn
http://www.wikidata.org/entity/Q1029945
http://www.wikidata.org/entity/Q223945 | Bildungsroman
http://www.wikidata.org/entity/Q103076 | screenplay
http://www.wikidata.org/entity/Q1033810
http://www.wikidata.org/entity/Q2281713
http://www.wikidata.org/entity/Q2457695
http://www.wikidata.org/entity/Q1033813
http://www.wikidata.org/entity/Q1033831