جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E1.CRM_Entity | E1 موجودیت سی‌آراِم.
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E2.Temporal_Entity | E2 موجودیت زمانی
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E3.Condition_State | E3 وضعیت
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E4.Period | E4 دورۀ زمانی
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E5.Event | E5 رخداد
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E7.Activity | E7 فعالیت
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E8.Acquisition_Event | E8 رخداد انتقال مالکیت
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E9.Move | E9 جابجایی
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E10.Transfer_of_Custody | E10 انتقال حق تصدی
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E11.Modification | E11 تغییر
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E12.Production | E12 تولید
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E79.Part_Addition | E79 افزودن قسمت
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E80.Part_Removal | E80 حذف قسمت
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E13.Attribute_Assignment | E13 تخصیص ویژگی
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E14.Condition_Assessment | E14 ارزیابی وضعیت
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E15.Identifier_Assignment | E15 تخصیص شناسگر