جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x104403
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10163
manila | manila hemp | musa textilis | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10164 | abaca fibre | abaca
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10165
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10166
abrus precatorius l. | rosary pea | precatory bean | tentos dos mundos | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10667 | jequirity bean | crab's eyes
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x117107 | acacia bark
umbrella thorn | acacia spp. | wattle (australia) | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10167 | acacia fibre
acacia leaf | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x117108
umbrella thorn | acacia spp. | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10168 | acacia nilotica flower
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x117109
acacia seed | umbrella thorn | acacia spp. | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10169 | wattle (australia)
umbrella thorn | acacia spp. | wattle (australia) | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10170 | acacia wood | http://www.wikidata.org/entity/Q58382413
blue rocket | monkshood | aconitum spp. | devil's helmet | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10171 | women's bane | http://www.wikidata.org/entity/Q20388036 | leopard's bane | wolfsbane
quercus spp. | oak | http://www.wikidata.org/entity/Q3914781 | acorn | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10172
acrylic | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10173 | plasticine
acrylic yarn | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x106907
actinolite | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10174 | http://www.wikidata.org/entity/Q104692
tucuma | tucuma palm | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x10175 | astrocaryum vulgare
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x115766