جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q2772772
http://www.wikidata.org/entity/Q1014837
http://www.wikidata.org/entity/Q33506 | museum
http://www.wikidata.org/entity/Q10333872
http://www.wikidata.org/entity/Q10416961
http://www.wikidata.org/entity/Q1865249
http://www.wikidata.org/entity/Q10501308
http://www.wikidata.org/entity/Q756102
http://www.wikidata.org/entity/Q10520688
http://www.wikidata.org/entity/Q1595639
http://www.wikidata.org/entity/Q10571947
http://www.wikidata.org/entity/Q10624527
http://www.wikidata.org/entity/Q16735822
http://www.wikidata.org/entity/Q1093436
http://www.wikidata.org/entity/Q2398990 | technology museum
http://www.wikidata.org/entity/Q11197854
http://www.wikidata.org/entity/Q1146002
http://www.wikidata.org/entity/Q11895075
http://www.wikidata.org/entity/Q1191610 | sex museum
http://www.wikidata.org/entity/Q2087181 | historic house museum