ایتالیایی

ایتالیایی
http://lexvo.org/id/iso639-3/ita

شناسه و یادداشت
نوع
زیرگروه/سرگروه